top of page

HVA ER FYSIOTERAPI

Fysioterapi
logoNorskFysioterpeutforbund.jpg
  • Fysioterapeuter er autorisert helsepersonell og har et selvstedig vurderings- og behandlingsansvar i pasient-/ klientsituasjoner.

  • Fysioterapeuters kunnskapsfelt er kropp, bevegelse og funksjon.

  • Fysioterapeuter har bred kunnskap om bevegelsessystemets oppbygning og funksjon hos frisk og syk og om hvordan fysiske, psykologiske og sosiale faktorer bidrar til helse og sykdom.

  • Det teoretiske grunnlaget for fagutøvelsen er forankret i naturvitenskap, samfunnsvitenskap og humanistisk vitenskap.

  • Fysioterapeuter kan legge til rette for - og yte tjenester som bidrar til at individer og befolkningsgrupper utvikler, opprettholder og gjenvinner optimal bevegelses- og funksjonsevne gjennom livsløpet.

  • Hensikten med fysioterapi er å identifisere og optimalisere livskvalitet og bevegelsespotensial innenfor helsefremmende, forebyggende, behandlende og rehabiliterende/habiliterende virksomhet.

  • Valg av fysioterapeutiske tiltak er basert på en grundig fysioterpeutisk funksjonsvurdering, en kritisk gjennomgang av forskningskunnskap og systematisert erfaringskunnskap om tiltakets virkninger, og brukerens egne preferanser.

  • Fysioterapeuter anvender kroppslige innfallsvinkler og en rekke metoder og tilnærimger for å stimulere til lærings- og endringsprosersser som kan bidre til best mulig funksjon.

bottom of page